هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع)با بیان اینکه غرب ایرانی را می‌خواهد که با ظلم و ستم کاری نداشته باشد، گفت: قصد نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است.

هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع)با بیان اینکه غرب ایرانی را می‌خواهد که با ظلم و ستم کاری نداشته باشد، گفت: قصد نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است.
هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

میهن دانلود