هدف ما جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مسلمان و در حال توسعه است

هدف ما جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مسلمان و در حال توسعه است

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه که در مجموع راحت تر می توانند در ایران تحصیل کنند جامعه هدف ما را در بر گرفته و برای جذب دانشجو از این کشورها تلاش خود را می کنیم.

هدف ما جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مسلمان و در حال توسعه است

(image)

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه که در مجموع راحت تر می توانند در ایران تحصیل کنند جامعه هدف ما را در بر گرفته و برای جذب دانشجو از این کشورها تلاش خود را می کنیم.
هدف ما جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مسلمان و در حال توسعه است

عکس های داغ جدید

شهرداری