هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند!

هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند!

احمد توکلی یک خاطره جالب از برخورد هاشمی رفسنجانی با نمایندگان مجلس نقل کرد.

هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند!

(image)

احمد توکلی یک خاطره جالب از برخورد هاشمی رفسنجانی با نمایندگان مجلس نقل کرد.
هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند!

دانلود سریال و آهنگ

نخبگان