هاشمی: به مصوبات «اخلاق پزشکی» باید عمل کنیم

هاشمی: به مصوبات «اخلاق پزشکی» باید عمل کنیم

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مصوبات اخلاق پزشکی نباید جنبه ویترنی داشته باشد، گفت: تاکنون در زمینه قانون‌گذاری در حوزه اخلاق پزشکی خوب عمل نشده است.

هاشمی: به مصوبات «اخلاق پزشکی» باید عمل کنیم

(image)

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مصوبات اخلاق پزشکی نباید جنبه ویترنی داشته باشد، گفت: تاکنون در زمینه قانون‌گذاری در حوزه اخلاق پزشکی خوب عمل نشده است.
هاشمی: به مصوبات «اخلاق پزشکی» باید عمل کنیم

مرجع سلامتی