نیروهای عراقی به ورودی فلوجه رسیدند/ آغاز مرحله دوم عملیات

نیروهای عراقی به ورودی فلوجه رسیدند/ آغاز مرحله دوم عملیات

وزارت دفاع عراق از پایان مرحله اول عملیات آزادسازی فلوجه و رسیدن نیروهای عراقی به ورودی های شهر فلوجه خبر داد.

نیروهای عراقی به ورودی فلوجه رسیدند/ آغاز مرحله دوم عملیات

(image)

وزارت دفاع عراق از پایان مرحله اول عملیات آزادسازی فلوجه و رسیدن نیروهای عراقی به ورودی های شهر فلوجه خبر داد.
نیروهای عراقی به ورودی فلوجه رسیدند/ آغاز مرحله دوم عملیات

خرم خبر