نیروهای امنیتی بحرین به معترضان حمله کردند

نیروهای امنیتی بحرین به معترضان حمله کردند

منابع بحرینی اعلام کردند که نیروهای امنیتی عصر امروز به محل تجمع مردم معترض به لغو تابعیت شیخ قاسم در منطقه الدراز حمله کردند.

نیروهای امنیتی بحرین به معترضان حمله کردند

(image)

منابع بحرینی اعلام کردند که نیروهای امنیتی عصر امروز به محل تجمع مردم معترض به لغو تابعیت شیخ قاسم در منطقه الدراز حمله کردند.
نیروهای امنیتی بحرین به معترضان حمله کردند

موزیک سرا