نوبخت: باید به سمتی برویم که سهم مالیات ها از بودجه افزایش یابد

نوبخت: باید به سمتی برویم که سهم مالیات ها از بودجه افزایش یابد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: سهم مالیات ها در درآمدهای دولت باید تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

نوبخت: باید به سمتی برویم که سهم مالیات ها از بودجه افزایش یابد

(image)

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: سهم مالیات ها در درآمدهای دولت باید تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
نوبخت: باید به سمتی برویم که سهم مالیات ها از بودجه افزایش یابد