نمایش مهربانی و همدلی خادمین حرم امام رضا(ع) با کودکان در المان«آوای مهر»

خالق المان«آوای مهر» گفت: این المان مهربانی و همدلی خادمین حرم امام رضا(ع) با کودکان را نشان می‌دهد.