نمایشگاه عکس دانشجویی دیوار نوشته در قزوین افتتاح شد

نمایشگاه عکس دانشجویی دیوار نوشته در قزوین افتتاح شد

نمایشگاه عکس دانشجویی دیوار نوشته با حضور مهدوی نیری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در نگارخانه تماشا افتتاح شد.

نمایشگاه عکس دانشجویی دیوار نوشته در قزوین افتتاح شد

(image)

نمایشگاه عکس دانشجویی دیوار نوشته با حضور مهدوی نیری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در نگارخانه تماشا افتتاح شد.
نمایشگاه عکس دانشجویی دیوار نوشته در قزوین افتتاح شد

موزیک سرا