نقل و انتقال دانشجویان در دوره جدید لغو شد

نقل و انتقال دانشجویان در دوره جدید لغو شد

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به آغاز میهمانی و انتقال دانشجویان از اول اردیبهشت گفت: در این دوره صرفا فقط میهمانی انجام گرفته و هیچ انتقالی صورت نمی گیرد.

نقل و انتقال دانشجویان در دوره جدید لغو شد

(image)

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به آغاز میهمانی و انتقال دانشجویان از اول اردیبهشت گفت: در این دوره صرفا فقط میهمانی انجام گرفته و هیچ انتقالی صورت نمی گیرد.
نقل و انتقال دانشجویان در دوره جدید لغو شد

فروش بک لینک

سپهر نیوز