نعمت‌زاده دست به قیچی شد

نعمت‌زاده دست به قیچی شد

یافته‌ها نشان می‌دهد که نعمت‌زاده قصد دارد، برای دو تن از نمایندگان مجلس نهم که از حضور در دوره دهم مجلس باز مانده‌اند، هم شغلی دست و پا کند.

نعمت‌زاده دست به قیچی شد

(image)

یافته‌ها نشان می‌دهد که نعمت‌زاده قصد دارد، برای دو تن از نمایندگان مجلس نهم که از حضور در دوره دهم مجلس باز مانده‌اند، هم شغلی دست و پا کند.
نعمت‌زاده دست به قیچی شد

car