نظامیان صهیونیست ۶ جوان فلسطینی را زخمی کردند

نظامیان صهیونیست ۶ جوان فلسطینی را زخمی کردند

نظامیان اشغالگر اقدام به شلیک گاز اشک آور به طرف جوانان فلسطینی کردند و شماری از جوانان بر اثر استنشاق گاز سمی دچار تنگی نفس شدند.

نظامیان صهیونیست ۶ جوان فلسطینی را زخمی کردند

(image)

نظامیان اشغالگر اقدام به شلیک گاز اشک آور به طرف جوانان فلسطینی کردند و شماری از جوانان بر اثر استنشاق گاز سمی دچار تنگی نفس شدند.
نظامیان صهیونیست ۶ جوان فلسطینی را زخمی کردند

اخبار کارگران