نصب بنرهایی علیه نیمار در اطراف نوکمپ (عکس)

نصب بنرهایی علیه نیمار در اطراف نوکمپ (عکس)
هواداران عصبانی بارسلونا بنرهای علیه مهاجم برزیلی در اطراف نوکمپ نصب کردند.

نصب بنرهایی علیه نیمار در اطراف نوکمپ (عکس)

هواداران عصبانی بارسلونا بنرهای علیه مهاجم برزیلی در اطراف نوکمپ نصب کردند.
نصب بنرهایی علیه نیمار در اطراف نوکمپ (عکس)