نخبگان علمی کشور پل ارتباطی با فضای علمی بین المللی هستند

نخبگان علمی کشور پل ارتباطی با فضای علمی بین المللی هستند
دستیار پروفسور مجید سمیعی، چهره های علمی برجسته کشور را پلی ارتباطی برای بهره برداری از تجربیات علمی بین المللی و بارور کردن توان علمی داخلی دانست.

نخبگان علمی کشور پل ارتباطی با فضای علمی بین المللی هستند

دستیار پروفسور مجید سمیعی، چهره های علمی برجسته کشور را پلی ارتباطی برای بهره برداری از تجربیات علمی بین المللی و بارور کردن توان علمی داخلی دانست.
نخبگان علمی کشور پل ارتباطی با فضای علمی بین المللی هستند

آپدیت نود 32 ورژن 8

روزنامه قانون