نتایج نظرسنجی اخیر درباره جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا

نتایج نظرسنجی اخیر درباره جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا

نتایج نظرسنجی اخیر درباره ماندن یا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مردم این کشور تمایل بیشتری برای خروج از اتحادیه اروپا دارند.

نتایج نظرسنجی اخیر درباره جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا

(image)

نتایج نظرسنجی اخیر درباره ماندن یا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مردم این کشور تمایل بیشتری برای خروج از اتحادیه اروپا دارند.
نتایج نظرسنجی اخیر درباره جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا