نتایج انتخابات مجلس خبرگان در تهران نهایی نیست

لیست اعلام شده مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران نهایی نیست.