نباید برای رای نیاوردن عارف عزا گرفت/ همه اعضای فراکسیون امید اصلاح‌طلب نیستند

نباید برای رای نیاوردن عارف عزا گرفت/ همه اعضای فراکسیون امید اصلاح‌طلب نیستند

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: امیدواریم عارف رأی بیاورد چرا که بعد از آن باید به حفظ فراکسیون امید بپردازد، اما اگر وی رأی نیاورد نباید عزا گرفت.

نباید برای رای نیاوردن عارف عزا گرفت/ همه اعضای فراکسیون امید اصلاح‌طلب نیستند

(image)

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: امیدواریم عارف رأی بیاورد چرا که بعد از آن باید به حفظ فراکسیون امید بپردازد، اما اگر وی رأی نیاورد نباید عزا گرفت.
نباید برای رای نیاوردن عارف عزا گرفت/ همه اعضای فراکسیون امید اصلاح‌طلب نیستند

wolrd press news