ناکامی آدم ربایی ۵۰۰ هزار تومانی در مشهد

ناکامی آدم ربایی ۵۰۰ هزار تومانی در مشهد
۴ مرد که برای گرفتن طلب ۵۰۰ هزار تومانی شان دست به آم ربایی زده بودند در عملیات پلیسی مشهد دستگیر شدند.

ناکامی آدم ربایی ۵۰۰ هزار تومانی در مشهد

۴ مرد که برای گرفتن طلب ۵۰۰ هزار تومانی شان دست به آم ربایی زده بودند در عملیات پلیسی مشهد دستگیر شدند.
ناکامی آدم ربایی ۵۰۰ هزار تومانی در مشهد