نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به نامه مخالفت جنبش عدم تعهد با مصادره اموال ایران بوسیله آمریکا اعلام کرد این نامه در دست مطالعه و بررسی است.

نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

(image)

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به نامه مخالفت جنبش عدم تعهد با مصادره اموال ایران بوسیله آمریکا اعلام کرد این نامه در دست مطالعه و بررسی است.
نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

بک لینک رنک 7

car