ناصر تقوایی: خاک جنوب داستان‌نویس‌پرور است

ناصر تقوایی: خاک جنوب داستان‌نویس‌پرور است

تقوایی گفت: در مملکت من و در شهر من جنگ بود و بی‌انصافی کردند که نگذاشتند فیلم جنگی بسازم.

ناصر تقوایی: خاک جنوب داستان‌نویس‌پرور است

(image)

تقوایی گفت: در مملکت من و در شهر من جنگ بود و بی‌انصافی کردند که نگذاشتند فیلم جنگی بسازم.
ناصر تقوایی: خاک جنوب داستان‌نویس‌پرور است

عکس های داغ جدید