می دانیم که گاهی فشارهای وارد شده به خانواده دستگاه قضا زیاد است

می دانیم که گاهی فشارهای وارد شده به خانواده دستگاه قضا زیاد است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که می‌دانیم در برخی موراد فشار کاری وارد شده به دستگاه قضایی بسیار زیاد است گفت: باید از خانواده دستگاه قضایی تشکر کرد که همراه کارکنان این دستگاه بار این مسئولیت را به دوش می‌کشند.

می دانیم که گاهی فشارهای وارد شده به خانواده دستگاه قضا زیاد است

(image)

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که می‌دانیم در برخی موراد فشار کاری وارد شده به دستگاه قضایی بسیار زیاد است گفت: باید از خانواده دستگاه قضایی تشکر کرد که همراه کارکنان این دستگاه بار این مسئولیت را به دوش می‌کشند.
می دانیم که گاهی فشارهای وارد شده به خانواده دستگاه قضا زیاد است

افق