مین‌گذاری منطقه غیرنظامی مشترک با کره‌جنوبی

مین‌گذاری منطقه غیرنظامی مشترک با کره‌جنوبی

کره شمالی با آغاز رزمایش کره جنوبی و آمریکا، منطقه غیرنظامی میان این کشور با همسایه جنوبی خود را مین گذاری کرد.

مین‌گذاری منطقه غیرنظامی مشترک با کره‌جنوبی

(image)

کره شمالی با آغاز رزمایش کره جنوبی و آمریکا، منطقه غیرنظامی میان این کشور با همسایه جنوبی خود را مین گذاری کرد.
مین‌گذاری منطقه غیرنظامی مشترک با کره‌جنوبی

خبرگذاری خوزستان