میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

یک میمون بازیگوش با ایجاد اختلال در ژنراتور اصلی تولید برق در کنیا، سراسر این را تاریک کرد.

میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

(image)

یک میمون بازیگوش با ایجاد اختلال در ژنراتور اصلی تولید برق در کنیا، سراسر این را تاریک کرد.
میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

سپهر نیوز