میزبانان المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ مشخص شدند

میزبانان المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ مشخص شدند
دو شهر پاریس فرانسه و لس آنجلس آمریکا در جلسه کمیته بین المللی المپیک رسما میزبان المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ شدند.

میزبانان المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ مشخص شدند

دو شهر پاریس فرانسه و لس آنجلس آمریکا در جلسه کمیته بین المللی المپیک رسما میزبان المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ شدند.
میزبانان المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ مشخص شدند