میزان مرگ و میر مادران در حین زایمان در ایران ۱۰ تا ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر است

میزان مرگ و میر مادران در حین زایمان در ایران ۱۰ تا ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر است

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد با بیان این موضوع که میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در ایران ۱۰ تا ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر است، گفت: این میزان آمار بسیاری امید بخشی است.

میزان مرگ و میر مادران در حین زایمان در ایران ۱۰ تا ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر است

(image)

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد با بیان این موضوع که میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در ایران ۱۰ تا ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر است، گفت: این میزان آمار بسیاری امید بخشی است.
میزان مرگ و میر مادران در حین زایمان در ایران ۱۰ تا ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر است

گوشی موبایل