موضع‌گیری وزارت خارجه درباره گزارش احمد شهید پیرامون ایران

سخنگوی وزارت خارجه گفت: به نظر ما گزارش گزارشگر در مورد ایران از نظر محتوایی«با اهداف سیاسی» تهیه شده است.