موانع سختی درگشایش فاینانس وجود دارد/حمایت از الحاق ایران به WTO

رئیس‌جمهور سوئیس با بیان اینکه از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حمایت همه جانبه می‌کنیم، گفت: درباره برقراری فاینانس‌های سوئیس برای ایران و ایجاد روابط بانکی موانع سختی وجود دارد.