مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

این کارشناس مسائل سیاسی نزدیک به دولت نهم و دهم گفت: حوزه جاسوس شناسی در صفحات نشریات و اینترنت نیست بلکه در دستگاه های امنیتی است.

مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

(image)

این کارشناس مسائل سیاسی نزدیک به دولت نهم و دهم گفت: حوزه جاسوس شناسی در صفحات نشریات و اینترنت نیست بلکه در دستگاه های امنیتی است.
مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

روزنامه قانون