مهران مدیری را ببینم داستان بیماری ام را برایش تعریف می‌کنم

ولی الله شیراندامی در عیادت مدیر کل هنر های نمایشی از مراحل درمان خود و جزئیات کتاب روش تحلیل کارگردانی صحبت کرد.