ملت فلسطین هیچ منفعتی از دیدار محمود عباس نمی برد / این دیدار محکوم است

ملت فلسطین هیچ منفعتی از دیدار محمود عباس نمی برد / این دیدار محکوم است

در بیانیه ائتلاف گروه‌های فلسطینی آمده است: ملت فلسطین هیچ منفعتی از چنین دیدارهای دیکته شده ای نمی تواند داشته باشد بلکه می تواند به خنجری به روابط فلسطینی ایرانی تبدیل گردد

ملت فلسطین هیچ منفعتی از دیدار محمود عباس نمی برد / این دیدار محکوم است

(image)

در بیانیه ائتلاف گروه‌های فلسطینی آمده است: ملت فلسطین هیچ منفعتی از چنین دیدارهای دیکته شده ای نمی تواند داشته باشد بلکه می تواند به خنجری به روابط فلسطینی ایرانی تبدیل گردد
ملت فلسطین هیچ منفعتی از دیدار محمود عباس نمی برد / این دیدار محکوم است

ماشین های جدید