ملاحظات تشکیل خانه نخبگان تصویب شد

ملاحظات تشکیل خانه نخبگان تصویب شد

در جلسه شورای ستاداجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ملاحظات تشکیل خانه نخبگانبه تصویب رسید.

ملاحظات تشکیل خانه نخبگان تصویب شد

(image)

در جلسه شورای ستاداجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ملاحظات تشکیل خانه نخبگانبه تصویب رسید.
ملاحظات تشکیل خانه نخبگان تصویب شد

خرید بک لینک

ganool review