معاون وزیر امور خارجه چک به دانشگاه تهران رفت

معاون وزیر امور خارجه چک به دانشگاه تهران رفت

«مارتین تلاپا» معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی کرد.

معاون وزیر امور خارجه چک به دانشگاه تهران رفت

(image)

«مارتین تلاپا» معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی کرد.
معاون وزیر امور خارجه چک به دانشگاه تهران رفت

پسورد نود 32

تلگرام