معاون جدید امور اقتصادی طیب‌نیا منصوب شد

معاون جدید امور اقتصادی طیب‌نیا منصوب شد

سید حسین میرشجاعیان با حکم وزیر اقتصاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.

معاون جدید امور اقتصادی طیب‌نیا منصوب شد

(image)

سید حسین میرشجاعیان با حکم وزیر اقتصاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.
معاون جدید امور اقتصادی طیب‌نیا منصوب شد

خبرگزاری ایران