معامله با ایران برای «هوآوی» دردسرساز شد

معامله با ایران برای «هوآوی» دردسرساز شد

گزارش یک رسانه آمریکایی در روز پنجشنبه حاکی است وزارت بازرگانی آمریکا یک شرکت بزرگ چندملیتی را برای ارائه توضیحات درباره مبادله ادعایی با ایران احضار کرد.

معامله با ایران برای «هوآوی» دردسرساز شد

(image)

گزارش یک رسانه آمریکایی در روز پنجشنبه حاکی است وزارت بازرگانی آمریکا یک شرکت بزرگ چندملیتی را برای ارائه توضیحات درباره مبادله ادعایی با ایران احضار کرد.
معامله با ایران برای «هوآوی» دردسرساز شد

تکنولوژی جدید