معافیت شرکت های حمل و نقل ایرانی از پرداخت عوارض جاده ای به جمهوری آذربایجان

معافیت شرکت های حمل و نقل ایرانی از پرداخت عوارض جاده ای به جمهوری آذربایجان

 سفیر ایران در باکو از معافیت شرکت های حمل و نقل ایرانی از پرداخت عوارض جاده ای به جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: چنانچه تریلرها و کامیونهای ایرانی، بار خود را در ایستگاه راه آهن آستارا تخلیه کنند، برای ۳ سال از پرداخت عوارض جاده ای معاف می شوند.

معافیت شرکت های حمل و نقل ایرانی از پرداخت عوارض جاده ای به جمهوری آذربایجان

(image)

 سفیر ایران در باکو از معافیت شرکت های حمل و نقل ایرانی از پرداخت عوارض جاده ای به جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: چنانچه تریلرها و کامیونهای ایرانی، بار خود را در ایستگاه راه آهن آستارا تخلیه کنند، برای ۳ سال از پرداخت عوارض جاده ای معاف می شوند.
معافیت شرکت های حمل و نقل ایرانی از پرداخت عوارض جاده ای به جمهوری آذربایجان

شهرداری