معارض سوری: اتحادیه اروپا روسیه را به دلیل حوادث سوریه تحریم کند

معارض سوری: اتحادیه اروپا روسیه را به دلیل حوادث سوریه تحریم کند

یکی از اعضای ارشد معارضان سوریه گفته اتحادیه اروپا باید روسیه را به دلیل حوادث سوریه هدف تحریم قرار دهد.

معارض سوری: اتحادیه اروپا روسیه را به دلیل حوادث سوریه تحریم کند

(image)

یکی از اعضای ارشد معارضان سوریه گفته اتحادیه اروپا باید روسیه را به دلیل حوادث سوریه هدف تحریم قرار دهد.
معارض سوری: اتحادیه اروپا روسیه را به دلیل حوادث سوریه تحریم کند

خرید vpn رایگان

آلرژی و تغذیه