مشکلات بخش سلامت سلف سرویس‌ها ناشی بی‌توجهی به بهداشت است/ در برخی دانشگاه یک مرکز بهداشتی هم نداریم

مشکلات بخش سلامت سلف سرویس‌ها ناشی بی‌توجهی به بهداشت است/ در برخی دانشگاه یک مرکز بهداشتی هم نداریم

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: بی‌توجهی در بخش سلامت مثل سلف سرویس‌ها و اپیدمی‌هایی که گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ علتی غیر از مسئله بی‌توجهی به بهداشت ندارند.

مشکلات بخش سلامت سلف سرویس‌ها ناشی بی‌توجهی به بهداشت است/ در برخی دانشگاه یک مرکز بهداشتی هم نداریم

(image)

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: بی‌توجهی در بخش سلامت مثل سلف سرویس‌ها و اپیدمی‌هایی که گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ علتی غیر از مسئله بی‌توجهی به بهداشت ندارند.
مشکلات بخش سلامت سلف سرویس‌ها ناشی بی‌توجهی به بهداشت است/ در برخی دانشگاه یک مرکز بهداشتی هم نداریم