مشعل: بزودی آشتی ملی را محقق خواهیم کرد

مشعل: بزودی آشتی ملی را محقق خواهیم کرد

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که پیام شهید «محمد الفقیه» و دیگر شهدا، دعوت از ما برای اتحاد جهت رویارویی با رژیم اشغالگر اسرائیل است.

مشعل: بزودی آشتی ملی را محقق خواهیم کرد

(image)

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که پیام شهید «محمد الفقیه» و دیگر شهدا، دعوت از ما برای اتحاد جهت رویارویی با رژیم اشغالگر اسرائیل است.
مشعل: بزودی آشتی ملی را محقق خواهیم کرد

ورزشی