مسئولان ترس از خدا را فراموش نکنند

مسئولان ترس از خدا را فراموش نکنند

متاسفانه هنوز باوجود تاکیدهای پی در پی رهبر انقلاب مبنی بر برخورد قاطعانه با برداشت‌های نامشروع و عزل افرادی که مسئولیت‌های مهم دارند؛ اما لیاقت سپردن مسئولیت را ندارند، برخورد قابل توجهی از مسئولان مرتبط دیده نشده و مانند گذشته سخنان رهبری از سوی مسئولان بر زمین مانده است.

مسئولان ترس از خدا را فراموش نکنند

(image)

متاسفانه هنوز باوجود تاکیدهای پی در پی رهبر انقلاب مبنی بر برخورد قاطعانه با برداشت‌های نامشروع و عزل افرادی که مسئولیت‌های مهم دارند؛ اما لیاقت سپردن مسئولیت را ندارند، برخورد قابل توجهی از مسئولان مرتبط دیده نشده و مانند گذشته سخنان رهبری از سوی مسئولان بر زمین مانده است.
مسئولان ترس از خدا را فراموش نکنند

باران فیلم