مرد شماره ۲ داعش در لبنان، کشته شد

مرد شماره ۲ داعش در لبنان، کشته شد

«سکاف» مرد شماره دو داعش در لبنان از منطقه «المنیه» بود. وی بتازگی در شهر «منبج» سوریه از پای درآمد.

مرد شماره ۲ داعش در لبنان، کشته شد

(image)

«سکاف» مرد شماره دو داعش در لبنان از منطقه «المنیه» بود. وی بتازگی در شهر «منبج» سوریه از پای درآمد.
مرد شماره ۲ داعش در لبنان، کشته شد

90ورزشی