مردان متأهل دارای فرزند در اولویت استخدام دولت هستند

مردان متأهل دارای فرزند در اولویت استخدام دولت هستند

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف به کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در جامعه تا پایان برنامه ششم و اولویت دادن به مردان متأهل دارای فرزند در استخدام‌ها کرد.

مردان متأهل دارای فرزند در اولویت استخدام دولت هستند

(image)

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف به کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در جامعه تا پایان برنامه ششم و اولویت دادن به مردان متأهل دارای فرزند در استخدام‌ها کرد.
مردان متأهل دارای فرزند در اولویت استخدام دولت هستند

پسورد نود 32

استخدام