مراجعه برای مشاوره؛ ۸۰ درصد برای طلاق و ۳ درصد برای ازدواج است

مراجعه برای مشاوره؛ ۸۰ درصد برای طلاق و ۳ درصد برای ازدواج است

یک استاد دانشگاه در توصیه به دانشجویان گفت، بدون مشاوره ازدواج نکنند، تقریبا ۸۰ درصد افراد جامعه برای طلاق مشاوره می‌آیند؛ اما تنها سه درصد افراد برای ازدواج مشاوره میروند.

مراجعه برای مشاوره؛ ۸۰ درصد برای طلاق و ۳ درصد برای ازدواج است

(image)

یک استاد دانشگاه در توصیه به دانشجویان گفت، بدون مشاوره ازدواج نکنند، تقریبا ۸۰ درصد افراد جامعه برای طلاق مشاوره می‌آیند؛ اما تنها سه درصد افراد برای ازدواج مشاوره میروند.
مراجعه برای مشاوره؛ ۸۰ درصد برای طلاق و ۳ درصد برای ازدواج است

بک لینک قوی

wolrd press news