مذاکره برای حج بعد از انگشت‌نگاری از تیم مذاکره کننده باید متوقف می‌شد/ دولت حادثه منا را پیگیری نکرد

مذاکره برای حج بعد از انگشت‌نگاری از تیم مذاکره کننده باید متوقف می‌شد/ دولت حادثه منا را پیگیری نکرد

کارشناس مسائل سیاسی گفت: انگشت ‌نگاری از تیم مذاکره کننده ما خودش تحقیری برای ما به حساب می‌رود.  ما در همان جلسه ابتدایی وقتی این وضعیت را دیدیم باید جلسه را ترک می‌کردیم.

مذاکره برای حج بعد از انگشت‌نگاری از تیم مذاکره کننده باید متوقف می‌شد/ دولت حادثه منا را پیگیری نکرد

(image)

کارشناس مسائل سیاسی گفت: انگشت ‌نگاری از تیم مذاکره کننده ما خودش تحقیری برای ما به حساب می‌رود.  ما در همان جلسه ابتدایی وقتی این وضعیت را دیدیم باید جلسه را ترک می‌کردیم.
مذاکره برای حج بعد از انگشت‌نگاری از تیم مذاکره کننده باید متوقف می‌شد/ دولت حادثه منا را پیگیری نکرد

فیلم سریال آهنگ