مدیرعامل جدید تراکتورسازی انتخاب شد

مدیرعامل جدید تراکتورسازی انتخاب شد

مصطفی آجرلو به عنوان مدیرعامل تراکتورسازی تبریز انتخاب شد.

مدیرعامل جدید تراکتورسازی انتخاب شد

(image)

مصطفی آجرلو به عنوان مدیرعامل تراکتورسازی تبریز انتخاب شد.
مدیرعامل جدید تراکتورسازی انتخاب شد

عکس