مدیران صدا و سیما ارتباط خود را با بدنه دانشجویی افزایش دهند

مدیران صدا و سیما ارتباط خود را با بدنه دانشجویی افزایش دهند

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: مسئولان سازمان صدا و سیما پذیرای نظر منتقدان و دانشجویان باشند و ارتباط خود را با بدنه دانشجویی افزایش دهند.

مدیران صدا و سیما ارتباط خود را با بدنه دانشجویی افزایش دهند

(image)

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: مسئولان سازمان صدا و سیما پذیرای نظر منتقدان و دانشجویان باشند و ارتباط خود را با بدنه دانشجویی افزایش دهند.
مدیران صدا و سیما ارتباط خود را با بدنه دانشجویی افزایش دهند

خرم خبر