مدام نگویید تحریم‌ها برداشته شده‌

مدام نگویید تحریم‌ها برداشته شده‌

حالا خیلی‌ها قبل از این تجربه هم می‌دانستند، امّا بعضی هم که نمی‌دانستند، حالا بدانند: در هر زمینه دیگری هم که با آمریکا شما بحث و مجادله کنید، شما کوتاه بیایید، تنازل کنید، باز او نقش مخرّب خودش را حفظ خواهد کرد؛ در همه زمینه‌ها: بحث حقوق بشر، بحث..

مدام نگویید تحریم‌ها برداشته شده‌

(image)

حالا خیلی‌ها قبل از این تجربه هم می‌دانستند، امّا بعضی هم که نمی‌دانستند، حالا بدانند: در هر زمینه دیگری هم که با آمریکا شما بحث و مجادله کنید، شما کوتاه بیایید، تنازل کنید، باز او نقش مخرّب خودش را حفظ خواهد کرد؛ در همه زمینه‌ها: بحث حقوق بشر، بحث..
مدام نگویید تحریم‌ها برداشته شده‌

کرمان نیوز