محسن رضایی: چرا دولت ها ارزش پول ملی را تضعیف می کنند؟

محسن رضایی: چرا دولت ها ارزش پول ملی را تضعیف می کنند؟
دکتر محسن رضایی با طرح پرسشی از دولت مردان خواست به صورت شفاف، دلیل آنکه پول ملی در چهار سال دوم دوره هر دولت تضعیف شده را بیان کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مرور دو سؤال قبلی خود از دولت و مجلس، سومین سؤال خود را معطوف به دلایل افزایش نرخ ارز خارجی در چهار سال دوره دوم هر دولت مطرح کرد.
متن این پرسش که در صفحه شخصی دکتر رضایی منتشرشده، به این شرح است:
 سوال سوم

سؤال کردن از اموری که دولت مردان بر عهده دارند و پاسخگویی آن ها به مردم و نخبگان، از …

محسن رضایی: چرا دولت ها ارزش پول ملی را تضعیف می کنند؟

دکتر محسن رضایی با طرح پرسشی از دولت مردان خواست به صورت شفاف، دلیل آنکه پول ملی در چهار سال دوم دوره هر دولت تضعیف شده را بیان کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مرور دو سؤال قبلی خود از دولت و مجلس، سومین سؤال خود را معطوف به دلایل افزایش نرخ ارز خارجی در چهار سال دوره دوم هر دولت مطرح کرد.
متن این پرسش که در صفحه شخصی دکتر رضایی منتشرشده، به این شرح است:
 سوال سوم

سؤال کردن از اموری که دولت مردان بر عهده دارند و پاسخگویی آن ها به مردم و نخبگان، از …
محسن رضایی: چرا دولت ها ارزش پول ملی را تضعیف می کنند؟