محسنیان راد: رسانه ها باید ابزار گفتگوی دولت، ملت و نخبگان باشند

محسنیان راد: رسانه ها باید ابزار گفتگوی دولت، ملت و نخبگان باشند
اصفهان – ایرنا – استاد و پژوهشگر ارتباطات و رسانه گفت: حکومت ها باید رسانه ها را به ابزاری برای گفتگوی سه سویه میان دولت، ملت و نخبگان تبدیل کنند.

محسنیان راد: رسانه ها باید ابزار گفتگوی دولت، ملت و نخبگان باشند

اصفهان – ایرنا – استاد و پژوهشگر ارتباطات و رسانه گفت: حکومت ها باید رسانه ها را به ابزاری برای گفتگوی سه سویه میان دولت، ملت و نخبگان تبدیل کنند.
محسنیان راد: رسانه ها باید ابزار گفتگوی دولت، ملت و نخبگان باشند

سپهر نیوز