مجوز دولت آمریکا به بوئینگ برای بررسی نیازهای ایران

مجوز دولت آمریکا به بوئینگ برای بررسی نیازهای ایران

شرکت آمریکایی بوئینگ با تائید آغاز مذاکرات با ایران، گفت این شرکت در حال بررسی نیازهای خطوط هوایی ایران است و در این زمینه از دولت آمریکا مجوز دریافت کرده است.

مجوز دولت آمریکا به بوئینگ برای بررسی نیازهای ایران

(image)

شرکت آمریکایی بوئینگ با تائید آغاز مذاکرات با ایران، گفت این شرکت در حال بررسی نیازهای خطوط هوایی ایران است و در این زمینه از دولت آمریکا مجوز دریافت کرده است.
مجوز دولت آمریکا به بوئینگ برای بررسی نیازهای ایران

خبر جدید