مجوز استفاده از تلفن همراه برای دانشجویان دختر صادر شد

مجوز استفاده از تلفن همراه برای دانشجویان دختر صادر شد
عربستان در چارچوب تصمیمات اخیر در قبال زنان، از این پس به دانشجویان دختر اجازه می دهد با تلفن همراه وارد دانشگاه ها شوند.

مجوز استفاده از تلفن همراه برای دانشجویان دختر صادر شد

عربستان در چارچوب تصمیمات اخیر در قبال زنان، از این پس به دانشجویان دختر اجازه می دهد با تلفن همراه وارد دانشگاه ها شوند.
مجوز استفاده از تلفن همراه برای دانشجویان دختر صادر شد